Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole Kontakt Známky Rozvrh Jedálny lístok Písomky / DÚ Školský psychológ Výchovný poradca ŠKD

Aktivity učiteľov, žiakov, rodičov a priateľov školy Majáles 2007 Predĺžený víkend - Chopok 2010 - deti a rodičia na lyžiach

Mimoškolské aktivity

Aktivity učiteľov, žiakov, rodičov a priateľov školy

Základná škola Viestova ul.č. 1Myjava


PREHĽAD MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT

 

ktoré  organizuje škola v spolupráci s rodičmi i obyvateľmi mesta Myjava.

Každoročne organizuje škola veľké množstvo mimoškolských aktivít, kde  spolupracujú učitelia s aktívnymi rodičmi z Občianskeho združenia Rodičov a priateľov školy a ich deťmi a mestom Myjava.

Spravidla na prvom stretnutí Výboru Rodičov a priateľov školy sú títo oboznámení s plánovanými akciami, ktoré plánuje  škola usporiadať ako mimoškolskú činnosť. Taktiež sa aktívne zapájame do tvorby plánu kultúrnych podujatí mesta Myjava, ktoré mesto organizuje a škola sa aktívne zapája do jednotlivých programov. Medzi tie najväčšie patria:

·         Imatrikulácia prvákov školy (november) Slávnostné prijatie nových žiakov – prvákov organizuje ŠKD v popoludňajších hodinách po vyučovaní, za prítomnosti pozvaných rodičov, učiteľov, vedenia školy a hostí. Celý program organizuje ŠKD a vedú ho spravidla najstarší žiaci školy – deviataci. Akcia býva pravidelne každý rok a má okrem tradície aj veľký úspech u rodičov a detí.

·         Vianočné programy a vystúpenia pre mesto Myjava (december) Každoročne zabezpečia a nacvičia pani učiteľky a vychovávateľky asi hodinový kultúrny program, s ktorým sa potom žiaci našej školy predstavia v popoludňajších hodinách na Vianočných trhoch na námestí pred budovou MsÚ Myjava. Akcia je určená širokej verejnosti z Myjavy a okolia a má veľký úspech a tradíciu.

·         Vianoce v divadle (december) Žiaci školy, rodičia a obyvatelia mesta i širokého okolia sa zúčastňujú tejto divadelnej akcie, ktorú  organizuje MsDK Myjava  v trvaní štyroch dní. Štvrtok, piatok, sobota i nedeľa patrí celá Myjava kvalitným divadelným predstaveniam, kde pri organizácii pomáhajú aj žiaci a učitelia našej školy.  Taktiež sa žiaci spoločne zúčastňujú vybraných predstavení. Sprievodným podujatím je výstava, kde vystavujú svoje práce  aj žiaci našej školy.

·          „Školní ples“ družobnej školy v Louke - Česká republika (január) Škola v Louke organizuje pravidelne každý rok učiteľský ples, kde naša „družobná“ škola zabezpečuje pre záujemcov z radov učiteľov, rodičov a rodinných príslušníkov účasť na tomto plese. Naši učitelia a rodičia ples navštevujú pravidelne každý rok a tento máva veľký úspech. Na oplátku sa naši hostia z ČR zúčastňujú nami organizovaného školského Majálesu.

·         Deň otvorených dverí pre predškolákov z MŠ v Myjave (koniec januára)  Pravidelne organizujeme v priestoroch školy v mimo vyučovacom čase pre rodičov a deti v predškolskom veku akciu, kde títo majú možnosť si pozrieť priestory školy, činnosti a aktivity školy a aj pripravený program detí, ktoré im ukážu, čo sa deti našej školy naučili. Je to v podstate príprava k nasledujúcej akcii:

·         Slávnostný zápis budúcich prvákov školy (február)Aj keď táto činnosť priamo súvisí so školskou činnosťou, zápis robíme už viacero rokov slávnostným spôsobom, hravou i rozprávkovou formou a aj v odpoludňajších hodinách, prípadne v sobotu dopoludnia. Vychádzame tak v ústrety požiadavke rodičov, ktorí pracujú a nemajú tak dostatok času prísť na zápis len v popoludňajších hodinách.

·         Školský karneval (február) Spravidla v posledný štvrtok a piatok pred jarnými prázdninami organizujú učitelia, žiaci a rodičia karneval vo veľkej telocvični školy od 16 hodiny do večera. Karneval aj s občerstvením, cenami pre masky a programom  pre žiakov i rodičov spoluorganizuje OZ Rodičov a priateľov školy a trvá do večerných hodín. Býva to jedna z najvydarenejších akcií školy.

·         Deň učiteľov (marec) Pri príležitosti Dňa učiteľov organizujeme posedenie učiteľov i dôchodcov školy v priestoroch mimo školy, väčšinou v niektorom slušnom reštauračnom zariadení Myjavy, kde si aspoň takto pripomenieme sviatok všetkých učiteľov. V tento deň si na nás spomenie každoročne i pán primátor a odovzdá učiteľom kvety a poďakuje sa za ich prácu.  Akcia začína po vyučovaní a trvá niekedy do večerných hodín, keď sa aspoň takto raz za čas učitelia dokážu v inom prostredí porozprávať 

·         Programy v DK Samka Dudíka (apríl) podľa  plánu mesta a roka, v ktorom robíme projekt, alebo inú aktivitu. Programy ku Dňu Zeme, Dňu matiek, v rámci medzinárodných projektov „Viac jazykov viac priateľov,...“ Žiaci spolu s pani uč. pripravia celý program k téme v trvaní minimálne jednej hodiny a pozvú sa zainteresované strany a rodičia na tento kultúrny program k danej téme.

·         Školský majáles (máj) Učitelia školy pravidelne v mesiaci máj organizujú v KD Brestovec školský majáles. Je to neoficiálna kultúrno-spoločenská akcia učiteľov, rodičov, priateľov školy (aj z českej Louky) a pozvaných hostí, kde sa pri kvalitnej živej hudbe skupiny NonStop zabávajú vždy v piatok od večera do soboty rána. Akcia má výbornú úroveň, už šesťročnú tradíciu a patrí k tým najlepším, čo škola organizuje v mimoškolskej aktivite.

·         Rozlúčková slávnosť deviatakov (jún) pravidelne pred skončením školského roka organizujú žiaci končiaceho ročníka so svojimi triednymi učiteľkami v jedálni školy po skončení vyučovania rozlúčkovú akciu s programom, poďakovaním a spoločenskou diskotékou, kde sa žiaci oficiálne lúčia so školou, učiteľmi a spolužiakmi. Akcia býva v mimo vyučovacom čase do večerných hodín a máva výbornú úroveň.


K mimoškolskej činnosti určite počítame aj celoročné využitie nášho multifunkčného športového areálu a telocvične, ktorá sa v poobedňajších a večerných hodinách využíva pre potreby obyvateľstva a pre športové aktivity rodičov, detí a priateľov školy.

Medzi mimoškolskú činnosť by sme mohli započítať aj činnosť všetkých krúžkov školy, ale hlavne tých, ktoré sú v sobotu, prípadne v nedeľu. Medzi ne patria turistické krúžky, lyžiarsky krúžok, či jazdecký krúžok na koňoch.


Medzi niektoré ďalšie patria napríklad zber druhotných surovín v mimoškolskom čase, organizácia Dňa Zeme,...


V Myjave  14.10.2010


Mgr. Zdenko Šimo

   riaditeľ školy