Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole Kontakt Známky Rozvrh Jedálny lístok Písomky / DÚ Školský psychológ Výchovný poradca ŠKD

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej škole zodpovedná osoba :

 p. Bc. Katarína Pavlová, kontakt :

zo@eurotrading.sk , na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole“.

Utorok 11. 12. 2018
Počet návštev: 3280654

Novinky

  • V mesiacoch o október a november žiaci 8. i 9. ročníka navštívili NR SR, ktorej dejiny sa začali písať v našom regióne. 1. SNR totiž 19.9. 1848 po prvýkrát zasadala v Dome pani Kolényovej v Myjave, ktorý je dnes súčasťou Múzea SNR.

    Na pôde jedného z pilierov štátnej moci si žiaci vypočuli zaujímavý výklad nielen o dejinách NR, štátnych symboloch či fungovaní moci, ale i o formovaní demokracie, je význame pre spoločnosť i jednotlivca.

    Mali možnosť vidieť nielen parlament, ale aj dokumenty súvisiace s našou štátnosťou, čím si pripomenuli, ako dôležité bolo vytvorenie demokratického štátu pre náš národ. V záverečnej diskusii sa oboznámili s prácou politikov, bežným fungovaním NR, ale pripomenuli si i osobnosti, ktoré sa zaslúžili o budovanie demokratického štátu.

  • Tento školský rok sme sa pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR ako prvého demokratického štátu v našich dejinách venovali v novembri na hodinách dejepisu a občianskej náuky rôznym aktivitám súvisiacim s budovaním demokracie a formovaním ľudských práv. Do týchto aktivít boli zapojení najmä žiaci 7.- 9. ročníka. Siedmaci a ôsmaci sa venovali viac ľudským právam, deviataci budovaniu demokracie.

    Na úvodných hodinách jednotliví vyučujúci formou prezentácie a motivačného rozhovoru objasnili žiakom pojmy súvisiace s demokraciou a ľudskými právami. Následne žiaci viedli riadenú diskusiu o danej problematike.